VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu https://vapshop.cz/ (dále označovaného též jen jako „internetový obchod“).
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Vapshop s.r.o. se sídlem: Losiná 417, PSČ 332 04, ič.: 06951911, podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále označovaný jen jako „prodávající“).
 3. Kupující potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil před odesláním své objednávky prodávajícímu, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.
 4. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý jednotlivý smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající je rozhodující verze obchodních podmínek odsouhlasená kupujícím před odesláním objednávky prodávajícímu.

Článek II.
Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo při uzavření smlouvy s prodávajícím a jejím plnění jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Podnikatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, kdo uzavírá smlouvy s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo v takovém případě jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Článek III.
Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Cena zboží
  Cena zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží, se kterými je kupující seznámen před odesláním své objednávky prodávajícímu. Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
 2. Právo kupujícího, který je spotřebitelem na odstoupení od smlouvy
  Právo na odstoupení od smlouvy upravené v tomto odstavci má pouze kupující, který je spotřebitelem. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího na adresu jeho provozovny: Vapshop.cz, prodejna elektronických cigaret, Losiná 417, PSČ 332 04 a to písemnou formou (například dopisem zaslaným poskytovatelem poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby kupující odeslal odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující může pro odstoupení využít také emailovou adresu prodávajícího pro odstoupení, která je dostupná na webu internetového obchodu a tvoří spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami přílohu elektronické zprávy, kterou prodávající potvrdil kupujícímu obdržení jeho objednávky. Kupující je následně povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení vrátit prodávajícímu zakoupené zboží jeho odesláním na adresu: Vapshop.cz, prodejna elektronických cigaret, Losiná 417, PSČ 332 04 Zboží musí být vráceno ve stavu, v jakém jej kupující obdržel včetně jeho obalu, respektive obalové folie. Zboží nesmí být poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a používání.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 4. Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s ustanovením § 1820 odst.1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kupující. Prodávající je povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení kupujícího, ne však dříve, než mu kupující předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží při jeho koupi. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký kupující použil pro zaplacení kupní ceny zboží, neurčí – li kupující v odstoupení jinak. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (poškozené zboží, zboží vrácené bez obalu, návodu či příslušenství). Částku odpovídající snížené hodnotě zboží započte prodávající na kupní cenu zboží, kterou je povinen kupujícímu dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek vrátit.
 5. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy
  Kupující bez ohledu na to, zda je či není spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech upravených v ustanovení § 2001 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce doručí kupující na adresu Vapshop.cz, prodejna elektronických cigaret, Losiná 417, PSČ 332 04 Prodávající je povinen ve lhůtě 30 dní od odstoupení kupujícího, ne však dříve, než mu kupující předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží při jeho koupi. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (poškozené zboží, zboží vrácené bez obalu, návodu či příslušenství). Částku odpovídající snížené hodnotě zboží započte prodávající na kupní cenu zboží, kterou je povinen kupujícímu dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek vrátit.
 6. Uložení smlouvy
  Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu tuto smlouvu na vyžádání v její textové podobě.
 7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek IV.
Uzavření smlouvy

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Při vyplnění objednávkového formuláře, kupující:
  a) zvolí objednávaný druh zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického košíku webového rozhraní internetového obchodu),
  b) zvolí způsob dopravy a seznámí se s její cenou,
  c) zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží a seznámí se s její cenou,
  d) vyplní kontaktní a doručovací a případně fakturační údaje,
  e) zadad datum narození a posledních 5 číslic z dokladu totožnosti, který následně předloží před předáním zboží.
  f) seznámí se s těmito obchodními podmínkami.
 2. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky prodávajícímu kontrolovat a měnit údaje, které zadal do objednávky. Kupující odešle objednávku zboží prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ v elektronickém košíku webového rozhraní internetového obchodu , přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky, tedy není uzavřením kupní smlouvy.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen řádně vyplnit všechny kolonky objednávkového formuláře (dále nazývaného též jen jako „objednávka“). V opačném případě technické nastavení webového rozhraní internetového obchodu neumožní kupujícímu objednávku prodávajícímu odeslat.
 4. Kupující dále bere na vědomí, že některé z nabízených produktů může zakoupit pouze osoba starší 18 let. Tuto skutečnost je povinen kupující pravdivě potvrdit před odesláním objednávky.
 5. Prodávající neprodleně oznámí kupujícímu v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že obdržel jeho objednávku prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Přílohou tohoto oznámení je specifikace objednávky zejména množství a druh objednaného zboží, způsob dodání zboží, jakož i jeho cenu a zvolený způsob platby, tyto všeobecné obchodní podmínky a případně též zálohová faktura s platebními údaji.
 6. Kupujícímu je umožněno se v rozhraní internetového obchodu „zaregistrovat“ a tím si usnadnit další nákup. Registrací souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely vyřízení jeho objednávky a zasílání marketingových a obchodních sdělení. Zasílání těchto sdělení je kupující oprávněn kdykoliv zrušit. Prodávající prohlašuje, že bude tyto údaje zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek V.
Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  – Uhrazením ceny zboží platbou přepravci zboží na dobírku při doručení zboží, kdy tento způsob úhrady je zpoplatněn částkou 26,- Kč,
  – Platbou v hotovosti či prostřednictvím platební karty při osobním vyzvednutí objednaného zboží v některé z provozoven uvedených v možnostech osobního odběru v elektronickém košíku webového rozhraní internetového obchodu.
  – Bankovním převodem, a to na základě faktury vydané prodávajícím doručené kupujícímu elektronickou poštou. Závazek kupujícího k uhrazení kupní ceny je splněn okamžikem připsání účtované částky na účet prodávajícího pod variabilním symbolem na faktuře uvedeným.
  Prodávající je oprávněn vyžádat si po doručení objednávky kupujícího způsob úhrady kupní ceny bankovním převodem u cenově vyšších objednávek, u nově registrovaných zákazníků či v případě objednávek zboží mimo základní sortiment firmy. V takovém případě je prodávající vázán objednávkou kupujícího teprve po uhrazení kupní ceny na jeho účet dle tohoto odstavce. Závazek kupujícího k uhrazení kupní ceny je splněn okamžikem připsání účtované částky na účet prodávajícího pod variabilním symbolem na faktuře uvedeným. Kupní cena je v tomto případě splatná do 5 pracovních dní od vystavení zálohové faktury. Nebude-li zálohová platba v této lhůtě, má se za to, že kupující od kupní smlouvy odstoupil.
 2. V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Článek VI.
Doprava

 1. Náklady na poštovné a balné se odvíjejí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy, jakož i váhy objednaného zboží, znázorňují se v elektronickém košíku webového rozhraní internetového obchodu a činí:
  – doprava prostřednictvím přepravce Česká pošta s.p. – 105,00 Kč s DPH
  – doprava prostřednictvím přepravce DPD 99,- Kč s DPH
  – osobní převzetí zásilky v provozovně prodávajícího
 2. V případě objednávky zboží do zahraničí je cena dopravy a doba dodání zboží stanovena individuálně. Zákazník bude kontaktován po objednání zboží našim obchodním oddělením, se kterým dojedná cenu dopravy a dobu dodání zboží.

Článek VII.
Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem.

 1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Prodávající neodpovídá ani za vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo
  a) na odstranění vady, anebo
  b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:
  – V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy.
  – Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  – Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
  Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:
  – kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  – Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  – Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 8. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese:
  Area Bory, Elektronické cigarety, Sukova 23, 30100 Plzeň

Článek VIII.
Práva z vadného plnění, které má kupující, který je spotřebitelem.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, má kupující právo na bezplatné odstranění vady její opravou. Kupující může požadovat i dodání nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného doporučuje prodávající kupujícímu uplatnit na adrese jeho provozovny:
  Area Bory, Elektronické cigarety, Sukova 23, 30100 Plzeň
 6. Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je jeho obsahem a jaký způsob vyřízení spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení jím uplatněného nároku, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí práva z vadného plnění.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 8. Prodávající neodpovídá za vady zakoupeného zboží, za které byla kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.
 9. Prodávající neodpovídá ani za vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil.

Článek IX.
Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2016 Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky s tím, že obecným soudem pro řešení případných sporů prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, je dle věcné příslušnosti Krajský soud v Plzni, či Okresní soud Plzeň – město.

V Plzni dne 1.8.2016